Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2018

merkaba
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
merkaba
merkaba
3690 807a 500
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
merkaba
Niekiedy spotykamy ludzi zupełnie nam obcych, którymi zaczynamy się interesować od pierwszego wejrzenia, jakoś raptownie, znienacka, zanim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
merkaba
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.

August 07 2018

merkaba
9848 a5e5
Reposted from4777727772 4777727772 viaiammistake iammistake
merkaba
merkaba
Wie pani, bo mój największy problem polega na tym, że ja się chcę kontaktować z ludźmi, tylko te kontakty są niesatysfakcjonujące… że mnie męczą takie tematy konwersacyjne błahe.
— Małgorzata Halber
Reposted fromifyouleave ifyouleave vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
6468 a190
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaescape-artist escape-artist
merkaba

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
0147 2288 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaescape-artist escape-artist
merkaba
So, if you are too tired to speak, sit next to me because I, too, am fluent in silence.
— R. Arnold (via bintalghazi.tumblr.com)
merkaba

Kochała morze, magnes dla wszystkich wrażliwych dusz. (...) Słucha się morza, aby zrozumieć, że śmiech i płacz brzmią tak samo, a dusza musi czasem popłakać, żeby być szczęśliwą.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba

Jeśli zawsze jest sama, kiedy potrzebuje Twojej pomocy, to nie dziw się, że później Cię już o nią nie prosi. Jeśli sama musiała iść przez mrok, to nie oczekuj, że ogrzejesz się później w jej światłości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamesoute mesoute
merkaba
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee vianieobecnosc nieobecnosc
merkaba
Stoję w bolesnym szpagacie
Pomiędzy „zostaję”
A zuchwałym raczej – „nigdy więcej”
— Konsorcjum K.C. K, z płyty UniSexBlues
Reposted fromIriss Iriss vianieobecnosc nieobecnosc

August 04 2018

merkaba
merkaba
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 03 2018

merkaba
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viamesoute mesoute
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl